Rok 2010

1. duben 2009 | 11.17 | rubrika: Diskuze

Modelářské letiště Rychnovek-Zvole pořádá Velikonoční létání.Létat se bude od14 hod do setmění.Snad nám bude počasí přát. Na tomto letišti je povolen provoz pro všechny!druhy a kategorie letecké modelářské činnosti.

Každý je vítán !

DSC_0021

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

Pozor páni modeláři .......

11. prosinec 2008 | 15.49 | rubrika: Diskuze

P6020032

Tuto aktualitu ze Svazu modelářů,by jste si meli přečíst !!!!!!

http://www.svazmodelaru.cz/new_smcr/aktualita.htm

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

Jo pánové - létání to bude kalvárie.........

29. říjen 2008 | 08.57 | rubrika: Diskuze

cccccccccccccccccc

28.10.2008 - Výzva Svazu modelářů ČR

Výzva Svazu modelářů ČR

Seznam letových ploch

Na webové stránce www.svazmodelaru.cz odkaz "aktuálně" si můžete přečíst, jak Svaz modelářů ČR řeší situaci, která nastala po tom, co Ministerstvo dopravy ČR vydalo Bezpečnostní opatření MD ČR – odbor civilního letectví č. 2/2008, kterým mimo jiné přidělila pro naši činnost letový prostor do maximální výše 100 metrů. Naší vyjednávací skupině se sice podařilo prosadit zrušení příslušných leteckých oběžníků C 13/08 z května 2008 a C 15/08 z června 2008, které by naši činnost zlikvidovaly, ale situace ještě není úplně dořešena. Podstatou sporu je, že mezirezortní pracovní skupina pro bezpilotní systémy při Ministerstvu dopravy ČR, která má na starosti přípravu koncepce regulace bezpilotních systémů v ČR, zahrnuje do svých předpisů všechny bezpilotní létající prostředky omezené maximální hmotností 150 kg a nebere ohled na Zákon o civilním letectví č. 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který odlišuje modely letadel do maximální hmotnosti 20 kg od ostatních.

Pro další vyjednávání potřebujeme vypracovat seznam všech letových ploch, které naše kluby využívají. Jedna z možných variant je ta, že pro letové plochy uvedené v seznamu bude povolena výjimka a modeláři je budou moci využívat tak jako dosud a pro létání jinde bude platit těch zmíněných 100 m maximální výšky. Tyto letové prostory by potom s největší pravděpodobností byly zaneseny do leteckých map.

Jistě si zase říkáte, co jsme to vymysleli za nový nesmysl, ale věřte, že je to vedeno naší snahou zajistit pro všechny modeláře v celé České republice důstojné provozování našeho koníčka.

Prosíme tedy, aby všechny kluby, ale i jednotlivci, kteří využívají jiných než klubových ploch, vyplnili níže uvedený dotazník a co nejdříve jej poslali na sekretariát na známou adresu: Svaz modelářů ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, nebo vyplnili elektronickou verzi tohoto dotazníku uvedenou na www.svazmodelaru.cz odkaz "Aktuálně" a poslali na sekretariát. Vyplnění prosím neodkládejte, požadované údaje posílejte obratem, protože je potřebujeme již do 15. listopadu 2008.

Ing. Petr Cejnar

Mgr. Miroslav Navrátil

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

D O P O R U Č U J I

13. červen 2008 | 17.18 | rubrika: Diskuze
žádné komentáře | přidat komentář

P E T I C E

7. červen 2008 | 21.35 | rubrika: Diskuze

ghghghghghghgh.JPG

žádné komentáře | přidat komentář

Přežijem rok 2008?

1. květen 2008 | 21.49 | rubrika: Diskuze

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.

Letecká informační služba

AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.

Aeronautical Information Service

Navigační 787

252 61 Jeneč

AIC

C 13/08

22 MAY

TEL.: +420 220 372 833

+420 220 372 835

FAX: +420 220 372 704

AFTN: LKPRYNYN

EMAIL: ais@ans.cz

Podklad: MD – odd. letecko-provozní

Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 2/2008

S ohledem na rozvoj letectví v oblasti bezpilotních systémů a leteckého modelářství a z důvodu potřeby dalšího posilování

úrovně bezpečnosti letového provozu, osob a majetku na zemi byla ve spolupráci Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní

letectví a dalších subjektů státní správy, zástupců leteckého průmyslu a letecké veřejnosti vypracována koncepce regulace

bezpilotních systémů.

Koncepce regulace bezpilotních systémů, která vychází z platné legislativy a mezinárodních standardů a doporučení, bude

implementována postupně v několika krocích. Toto bezpečnostní opatření je jedním z nástrojů pro řešení regulace

bezpilotních systémů do doby veřejného projednání a následného uveřejnění podrobného vnitrostátního předpisu

a provedení dalších nezbytných opatření.

Pro účely koncepce, a tedy i tohoto bezpečnostního opatření, se za bezpilotní prostředek považuje letadlo, které je

konstruováno pro provoz bez pilota-člověka na palubě. Za bezpilotní systém se považuje systém skládající se z bezpilotního

prostředku, řídicí stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního spojení

nebo prvku pro vypuštění a návrat. Bezpilotních prostředků, řídících stanic nebo prvků pro vypuštění a návrat může být

v rámci bezpilotního systému více. Za bezpilotní systémy jsou považovány i modely letadel, včetně vybavení nezbytného

k jejich provozu. Za velitele letadla, jak je definován leteckým předpisem L 2, Pravidla létání, se považuje pilot bezpilotního

systému, přičemž při provozu bezpilotního prostředku se jeho pilot vůči zemi nepohybuje.

Za maximální vzletovou hmotnost bezpilotního prostředku se považuje hmotnost bezpilotního prostředku, včetně vybavení,

provozních náplní, paliva a případného nákladu před zahájením vzletu.

Regulaci bezpilotních systémů upravuje v oblasti civilního letectví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým

se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES. V kompetenci Evropské agentury

pro bezpečnost letectví jsou bezpilotní prostředky o maximální schválené vzletové hmotnosti větší než 150 kg včetně, které

nejsou vyjmuty článkem 1 odst. 2, článkem 4 odst. 2 nebo přílohou II uvedeného nařízení.

Z výše uvedených důvodů vydává Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví, po dohodě s Úřadem pro civilní letectví,

následující bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 2/2008, které stanoví základní provozní

omezení pro bezpilotní systémy, včetně modelů letadel, a to do doby uveřejnění vnitrostátního předpisu upravujícího

předmětnou oblast.

Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví pro bezpilotní systémy v oblasti civilního

letectví, včetně modelů letadel, které splňují kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 216/2008:

1. Lety s bezpilotním prostředkem smí být prováděny jen takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti

ostatního letového provozu, osob a majetku na zemi.

2. Vlastník, provozovatel nebo pilot bezpilotního systému musí na žádost Úřadu pro civilní letectví (dále jen "Úřad")

umožnit Úřadu provedení kontroly bezpilotního systému k rozhodnutí o použitelnosti tohoto bezpečnostního opatření.

3. Bezpilotní systém smí být využíván pouze k účelu, ke kterému byl konstruován a vyroben.

4. Lety s bezpilotním systémem, jehož technické parametry nebo způsob provozu vyžadují výjimku z tohoto

bezpečnostního opatření nebo nejsou v souladu s provozními instrukcemi stanovenými výrobcem bezpilotního systému, se

nesmí provádět.

- 2 -

5. Bezpilotní prostředek se nesmí použít k přepravě nebezpečných látek nebo zařízení, které by mohly způsobit

obecné ohrožení.

6. Bezpilotní prostředek se nesmí použít ke shazování předmětů za letu.

7. S výjimkou, kdy tak povolí Úřad na základě předchozího souhlasu příslušného správního orgánu či oprávněné

osoby, se lety bezpilotního prostředku nesmí provádět v ochranných pásmech, zejména pak v ochranných pásmech:

a) podél nadzemních dopravních staveb;

b) podél tras nadzemních inženýrských sítí;

c) podél tras nadzemních telekomunikačních sítí;

d) v okolí vodních zdrojů;

e) podél hranic zvláště chráněných území;

f) v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, apod.;

g) v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství.

8. S výjimkou, kdy tak povolí provozovatel letiště, se lety bezpilotního prostředku nesmí provádět v horizontální

vzdálenosti menší než 5 500 m od vztažného bodu letiště.

9. S výjimkou, kdy tak povolí příslušné stanoviště řízení letového provozu na základě předchozího souhlasu Úřadu, se

lety bezpilotního prostředku nesmí provádět v řízeném vzdušném prostoru.

10. Lety bezpilotního prostředku se nesmí provádět v zakázaných, omezených, nebezpečných, rezervovaných

a vyhrazených prostorech s výjimkou, kdy tak povolí Úřad. V takovém případě žadatel o využití vzdušného prostoru

postupuje v souladu s postupy uvedenými v Letecké informační příručce ČR, části ENR 1.1.9.

11. Provoz bezpilotního prostředku mimo dohled pilota je možný pouze v rezervovaných nebo vyhrazených vzdušných

prostorech. Žadatel o využití takového vzdušného prostoru postupuje v souladu s postupy uvedenými v Letecké informační

příručce ČR, části ENR 1.1.9. Za let bezpilotního prostředku mimo dohled pilota se považuje let, při kterém pilot nemá trvale

vizuální kontakt s bezpilotním prostředkem, případně při kterém jsou překročena omezení platná pro bezpilotní prostředky

provozované výhradně v dohledu pilota.

12. S výjimkou provozu bezpilotního prostředku mimo dohled pilota, musí pilot trvale udržovat vizuální kontakt

s bezpilotním prostředkem, přičemž prostředek musí zůstat pro pilota viditelný i bez vizuálních pomůcek. Za vizuální

pomůcky se nepovažují brýle a kontaktní čočky na lékařský předpis.

13. Pilot bezpilotního prostředku musí trvale sledovat okolí a okolní letový provoz, kterému musí dávat přednost a

vyhýbat se mu. Let smí být prováděn jen tehdy, když dohlednost a hustota ostatního letového provozu umožňují pilotovi

zabraňovat srážkám za letu.

14. Pokud má pilot pochybnosti o své schopnosti dokončit bezpečně let nebo za okolností, které by mohly vést

k ohrožení ostatního letového provozu, osob a majetku na zemi, musí let bezpilotního prostředku v nejkratší možné době

bezpečně ukončit.

15. Lety bezpilotních prostředků se nesmí provádět v noci.

16. S výjimkou provozu bezpilotního prostředku mimo dohled pilota, se nesmí lety bezpilotních prostředků provádět ve

výšce větší než 100 m nad zemí.

17. Pilot může létat s bezpilotním prostředkem jen do takové vzdálenosti, která mu umožňuje vyhodnotit případný

konfliktní provoz a bezpečně se mu vyhnout. S výjimkou provozu bezpilotního prostředku mimo dohled pilota, nesmí být tato

horizontální vzdálenost větší než 700 m.

- 3 -

18. Bezpilotní prostředek, jehož maximální vzletová hmotnost je rovna nebo přesahuje 7 kg, se nesmí:

a) v průběhu vzletu a přistání přiblížit k jakékoliv osobě jiné než jeho pilot na horizontální vzdálenost menší než

50 m;

b) za letu přiblížit k jakékoliv osobě, prostředku nebo stavbě, které nejsou součástí předmětného provozu, na

horizontální vzdálenost menší než 100 m;

c) za letu přiblížit k jakémukoliv hustě osídlenému prostoru na horizontální vzdálenost menší než 150 m.

19. Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem bezpilotního prostředku (limit plnění):

a) činí v případě bezpilotních prostředků, jejichž maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 7 kg,

i) 1 000 000 Kč u bezpilotního prostředku účastnícího se leteckého veřejného vystoupení;

ii) 3 000 000 Kč u bezpilotního prostředku použitého k provozování leteckých prací;

b) činí v případě bezpilotních prostředků, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo přesahuje 7 kg, ale

zároveň nepřesahuje 20 kg,

i) 3 000 000 Kč u bezpilotního prostředku účastnícího se leteckého veřejného vystoupení;

ii) 5 000 000 Kč u bezpilotního prostředku použitého k provozování leteckých prací nebo k letům pro

experimentální a výzkumné účely;

c) je pro bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo přesahuje 20 kg a na které se

vztahuje toto bezpečnostní opatření, určena přímo použitelným předpisem Evropských společenství, tedy

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, o požadavcích na

pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.

Plnění požadavků tohoto bezpečnostního opatření bude kontrolováno zaměstnanci Úřadu pověřenými výkonem státního

dozoru.

Termín splnění: 19. června 2008.

Po tomto termínu bude porušení omezení stanovených tímto bezpečnostním opatřením považováno za ohrožení

bezpečnosti ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

- K O N E C -

- 4 -

žádné komentáře | přidat komentář

Víš to nebo ne?

17. leden 2008 | 21.47 | rubrika: Diskuze
Neuškodí si občas " oprášit " vědomosti

http://www.potensky.cz/images/ruseni-prispevky/ruseni1.htm

kozy[1].jpg
žádné komentáře | přidat komentář

K zamyšlení

6. únor 2007 | 10.56 | rubrika: Diskuze
NOVÝ ZÁKON O CIVILNÍM LETECTVÍ
S platností od 1.7.2006 byl schválen nový Zákon o civilním letectví c. 439. Zdá se, že byl prepracován
dosud platný zákon c. 49 z 1.4.1997 (který doplnoval, nebo nahrazoval podobný zákon c. 455 z r. 1991).
To podstatné, co se v tomto zákone týká modeláru, je ale poprvé uvádená maximální hmotnost charakterizující
model letadla, která v predešlých zákonech nebyla uvádena. Píše se zde doslova:
Letadlem se rozumí zarízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosfére z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi
vuci zemskému povrchu. Pro úcely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální
vzletová hmotnost nepresahuje 20 kg.
Dosud jsme pri rozlišování co je ješte model vycházeli z obecných charakteristik uvedených ve Sportovním
rádu FAI a tyto hodnoty prepisovali i do Sportovního rádu CR, který na nej úzce navazuje. Protože ale zákony
Ceské republiky jsou nadrazeny interním predpisum jakékoli zájmové organizace (i když se jedná o organizaci
celosvetove uznávanou), musíme v souladu s platným zákonem upravit v našem Sportovním rádu CR maximálne
stanovený hmotnostní limit na 20 kg.
Prohlédnete si ješte co ríkají Sportovní rády o hmotnostních limitech. Pravidla FAI ve svazku ABR
stanovují obecné charakteristiky pro to, co je ješte model. Zde se uvádí 25 kg, ale hmotnostní limity jednotlivých
kategorií jsou podstatne prísnejší. Nejvíc má povolena kat. F3M (velké motorové modely) - max. 20 kg, kat. F4C
3
(RC makety) ale již jen nejvýše 15 kg. Dokonce i pro vlecnou u kat. F3I (aerovleky) platí omezení do 12 kg.
Ostatní kategorie mají hmotnostní limity ješte menší.
Pri tomto srovnání vycházel náš Sportovní rád CR daleko "nebezpecneji". Shodne jsme dosud meli 25 kg
také v obecných charakteristikách, ale omezení na 25 kg bylo uvedeno ješte v cásti s bezpecnostními pravidly,
která jsou urcena hlavne pro verejné létání. Hmotnostní limit 25 kg jsme také uvádeli i pro kategorie RCAH
(hydroplány), RCMV (vrtulníky), RCMX (velké polomakety) a RCMH (makety hydroplánu). Zde všude jsme v
souladu se zákonem snižovali hmotnostní limit na 20 kg.
Pro vlastní soutežní létání se tak v podstate vubec nic nemení. Posune se ale trestní odpovednost modeláru,
kterí létají s "obrími modely" presahující hmotnostní limit na všech verejných akcích. Zatímco dosud byli pri
našich akcích clenové SMCR kryti jakýmsi pojištením SMCR až do hmotnosti modelu 25 kg, ted budou porušovat
zákon se všemi právními dusledky a trestne právní zodpovedností již pri provozu létajícího zarízení nad 20 kg. Z
hlediska leteckého zákona se v tomto prípade již zrejme jedná o bezpilotní létající prostredky a tak by
pravdepodobne všechna taková letadla mela mít oficiální leteckou imatrikulaci a pro každý letoun povolení letecké
inspekce. Bohužel je tady jakési "právnické vakuum" pro provoz takových letadel a výstižne o tom píše i
šéfredaktor Tomáš Sládek v úvodníku casopisu RC revue c.11/2006. Bezpilotní létající prostredky zatím používá
pouze armáda a pokud vím, tak žádná organizace v Ceské republice je nemá ve své legislative. Otevírá se také
otázka co se v této oblasti nechá delat. Osobne se domnívám, že úloha Svazu modeláru koncí u dodržení obecných
charakteristik pro model. Pokud nekdo hodlá létat s necím co hmotností, obsahem motoru, nebo velikostí tyto
povolené limity prekracuje, musí se sám zajímat za jakých podmínek muže svuj konícek v Ceské republice
provozovat s ohledem na zákon a trestne právní odpovednost. Muže se pokusit shromáždit spolecne "postižené"
kamarády a na Ministerstvu vnitra vyjednat stanovy pro takovou organizaci a následne si dohodnout podmínky za
jakých muže jeho létající skvost jít do vzduchu.
Podobná hranice se ješte objevuje pri maximálním povoleném napetí baterií pro modely. V obecných
charakteristikách se již loni ve Sportovním rádu FAI najednou objevilo 72 voltu, které je i v tomto prípade v
rozporu s Ceskou státní normou. Ta v prípade vlhkého prostredí (což je docela zrejme prípad létání venku)
považuje za bezpecné nejvýše 60 V stejnosmerných (a 25 V strídavých). V tomto prípade jsme v našich pravidel
nechali hodnotu 42 V, která je ve Sportovním rádu FAI uvádena u pravidel jednotlivých kategorií.
Tak-že kolegové modeláři co Vy na to??????