K zamyšlení

6. únor 2007 | 10.56 |
› 
NOVÝ ZÁKON O CIVILNÍM LETECTVÍ
S platností od 1.7.2006 byl schválen nový Zákon o civilním letectví c. 439. Zdá se, že byl prepracován
dosud platný zákon c. 49 z 1.4.1997 (který doplnoval, nebo nahrazoval podobný zákon c. 455 z r. 1991).
To podstatné, co se v tomto zákone týká modeláru, je ale poprvé uvádená maximální hmotnost charakterizující
model letadla, která v predešlých zákonech nebyla uvádena. Píše se zde doslova:
Letadlem se rozumí zarízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosfére z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi
vuci zemskému povrchu.

Pro úcely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální

vzletová hmotnost nepresahuje 20 kg.
Dosud jsme pri rozlišování co je ješte model vycházeli z obecných charakteristik uvedených ve Sportovním
rádu FAI a tyto hodnoty prepisovali i do Sportovního rádu CR, který na nej úzce navazuje. Protože ale zákony
Ceské republiky jsou nadrazeny interním predpisum jakékoli zájmové organizace (i když se jedná o organizaci
celosvetove uznávanou), musíme v souladu s platným zákonem upravit v našem Sportovním rádu CR maximálne
stanovený hmotnostní limit na 20 kg.
Prohlédnete si ješte co ríkají Sportovní rády o hmotnostních limitech. Pravidla FAI ve svazku ABR
stanovují obecné charakteristiky pro to, co je ješte model. Zde se uvádí 25 kg, ale hmotnostní limity jednotlivých
kategorií jsou podstatne prísnejší. Nejvíc má povolena kat. F3M (velké motorové modely) - max. 20 kg, kat. F4C
3
(RC makety) ale již jen nejvýše 15 kg. Dokonce i pro vlecnou u kat. F3I (aerovleky) platí omezení do 12 kg.
Ostatní kategorie mají hmotnostní limity ješte menší.
Pri tomto srovnání vycházel náš Sportovní rád CR daleko "nebezpecneji". Shodne jsme dosud meli 25 kg
také v obecných charakteristikách, ale omezení na 25 kg bylo uvedeno ješte v cásti s bezpecnostními pravidly,
která jsou urcena hlavne pro verejné létání. Hmotnostní limit 25 kg jsme také uvádeli i pro kategorie RCAH
(hydroplány), RCMV (vrtulníky), RCMX (velké polomakety) a RCMH (makety hydroplánu). Zde všude jsme v
souladu se zákonem snižovali hmotnostní limit na 20 kg.
Pro vlastní soutežní létání se tak v podstate vubec nic nemení. Posune se ale trestní odpovednost modeláru,
kterí létají s "obrími modely" presahující hmotnostní limit na všech verejných akcích. Zatímco dosud byli pri
našich akcích clenové SMCR kryti jakýmsi pojištením SMCR až do hmotnosti modelu 25 kg, ted budou porušovat
zákon se všemi právními dusledky a trestne právní zodpovedností již pri provozu létajícího zarízení nad 20 kg. Z
hlediska leteckého zákona se v tomto prípade již zrejme jedná o bezpilotní létající prostredky a tak by
pravdepodobne všechna taková letadla mela mít oficiální leteckou imatrikulaci a pro každý letoun povolení letecké
inspekce. Bohužel je tady jakési "právnické vakuum" pro provoz takových letadel a výstižne o tom píše i
šéfredaktor Tomáš Sládek v úvodníku casopisu RC revue c.11/2006. Bezpilotní létající prostredky zatím používá
pouze armáda a pokud vím, tak žádná organizace v Ceské republice je nemá ve své legislative. Otevírá se také
otázka co se v této oblasti nechá delat. Osobne se domnívám, že úloha Svazu modeláru koncí u dodržení obecných
charakteristik pro model. Pokud nekdo hodlá létat s necím co hmotností, obsahem motoru, nebo velikostí tyto
povolené limity prekracuje, musí se sám zajímat za jakých podmínek muže svuj konícek v Ceské republice
provozovat s ohledem na zákon a trestne právní odpovednost. Muže se pokusit shromáždit spolecne "postižené"
kamarády a na Ministerstvu vnitra vyjednat stanovy pro takovou organizaci a následne si dohodnout podmínky za
jakých muže jeho létající skvost jít do vzduchu.
Podobná hranice se ješte objevuje pri maximálním povoleném napetí baterií pro modely. V obecných
charakteristikách se již loni ve Sportovním rádu FAI najednou objevilo 72 voltu, které je i v tomto prípade v
rozporu s Ceskou státní normou. Ta v prípade vlhkého prostredí (což je docela zrejme prípad létání venku)
považuje za bezpecné nejvýše 60 V stejnosmerných (a 25 V strídavých). V tomto prípade jsme v našich pravidel
nechali hodnotu 42 V, která je ve Sportovním rádu FAI uvádena u pravidel jednotlivých kategorií.
Tak-že kolegové modeláři co Vy na to??????

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: K zamyšlení jaroslav lněnička 05. 07. 2007 - 09:02